Asfaltering av Nabbavägen pågår

Vägföreningen vill påminna om att Nabbavägen nu asfalteras hela sträckan från Stora Vägen fram till nedfarten till Nabben. Den slutliga asfalteringen görs 23–24 maj (v 21) då även vägguppen återställs. För att underlätta anläggarnas framfart vill vi därför be alla boende längs Nabbavägen att undvika att parkera där dessa dagar. Beklagar stöket men hoppas på er förståelse, hälsar Vägföreningens styrelse. Och så ytterligare några viktiga kom-ihåg nu när allt blir återfött:

Häckar och växtlighet
Vägföreningen vill också påminna samtliga fastighetsägare inom föreningens område att klippa sina häckar i gatukorsningar och utfarter. Vi saxar följande från kommunens hemsida:
”…Växtlighet/häckar som skymmer innebär trafikfara och gör trafikmiljön mindre trygg. Växtligheten/häckar får inte vara högre än 80 cm vid hörntomter i den så kallade sikttriangeln. Häckar/vegetation får heller inte växa utanför tomtgräns och ut i gångbana/trottoar”.

Korsning gata-gata
I en korsning gata-gata är sikttriangeln 10 m utmed gatorna. Fortfarande gäller att växterna inte får vara högre än 80 cm över gatan. Måtten gäller längs trottoarkant eller tomtgräns.

Utfart mot gata
I en utfart mot gata ska sikttriangeln vara 2,5 m på båda sidor om utfarten. Även här gäller att växterna inte får vara högre än 80 cm över gatan. Måtten gäller längs trottoarkant eller tomtgräns.

Växtlighet mot trottoar och gata
Tomt utmed gata och/eller gång- och cykelväg får inte ha träd och växter som hänger ut över gatan på för låg höjd.