Vi har ett nytt elavtal för 2023!

Kullabygdens byaföreningar har i en svår och turbulent tid och på en stressad marknad förhandlat ett nytt ramavtal som automatiskt och från och med 1 januari 2023 ersätter nuvarande elavtal. Marknadsläget i år är extra komplicerat – innan elleverantörerna blivit informerade av myndigheterna om vad som gäller framöver, har man heller inte kunnat erbjuda några relevanta lösningar för våra medlemmar. För byaföreningarnas förhandlare har målsättningen varit att skapa ett tryggt och enkelt avtal där man så långt det är möjligt undviker obehagliga pristoppar.

Medlemmarna kommer att få det nya avtalet sig tillsänt i god tid för förnyelse. Innan de allra sista detaljerna är på plats kan vi avslöja att vi har delat upp avtalet i två steg, med en automatisk övergång mellan stegen.

Steg ett innebär att tidigare avtal flyttas till en elfond med bred riskspridning. Detta för att vara bättre rustade inför annalkande årstids sannolika höga prisläge.

Senare under 2023 när marknaden förhoppningsvis stabiliserat sig går avtalet automatiskt över i en fast volym-mix där merparten av hushållets förbrukning debiteras till ett fast pris, men med en mindre rörlig del, en så kallad balanserad riskspridning. På så sätt åtnjuter man bästa prismixen och minimerar obehagliga överraskningar.

Mer info om avtalet publiceras framgent och fortlöpande på vår hemsida samtidigt som medlemmarna informeras direktadresserat via mail. El-leverantören, vars namn publiceras när ramavtalet är slutförhandlat och underskrivet av alla parter, kommer också att kontakta medlemmarna direkt. .

Nytillkomna medlemmar i byaföreningarna är givetvis också välkomna att teckna detta förmånliga elabonnemang.Observera att betald medlemsavgift för 2023 i respektive förening/byalag är en förutsättning för att få ta del av det framförhandlade nya avtalet.