Arilds Byalags yttrande: Samråd väg 1444, Nyhamnsläge – Arild, gång- och cykelväg


Arilds Byalag har skickat detta yrkande direkt till Trafikverket med kopia till Höganäs kommun.

Vi tycker att det är väldigt positivt att det kommer att byggas en gång- och cykelväg mellan Nyhamnsläge och Arild via Brunnby. Hur gång- och cykelleden mellan Brunnby och Arild skall utformas framgår dock inte av samrådshandlingarna.

Vi vill föreslå en alternativ dragning av gång- och cykelleden förbi pastorsexpeditionen i Brunnby. Istället för att gå längs Brunnbyvägen (väg 1444) kan leden fortsätta längs stengärdsgården/vallen väster om Pastorsexpeditionen i Brunnby och fram till Bränneslyckevägen (väg 1451), där den kan ansluta till den föreslagna gång- och cykelleden från Krapperups kyrkoväg fram till trevägskorsningen med Brunnbyvägen (väg 1444).

En möjlig ny delsträckning från Arild- Brunnby är att dra leden från Lilla vägen i Brunnby över fastigheten Stubbarp 4:10, som då kan mynna i skolfastigheten Brunnby 1:7, mellan fastigheterna Stubbarp 4:37 och Stubbarp 4:24, där det finns en lämplig öppning, ett gatt, från Lilla vägen (BrunnbyArild). Då hade skolbarnen från Arild och den norra delen av Brunnby fått en nära och säker skolväg, skild från all biltrafik.

Vi vill att om annan än nuvarande belysning skall sättas upp mitt för huvudentrén till Brunnby kyrka och kyrkogården, så är det särskilt viktigt att noga väga in, hur den skulle kunna påverka den känsliga miljön där.

I övrigt – i synnerhet mellan bebyggelsens slut sydväst om Brunnby och ner till Nyhamnsläge – anser vi det självklart att det ska vara belysning hela sträckan längs med den kommande gång- och cykelvägen.

I samband med anläggandet av gång- och cykelvägen, skulle Trafikverket kunna bygga om den trafikfarliga korsningen vid Brunnbyvägen/ Bränneslyckevägen (1444/1451). En rondell där, skulle göra att samtliga fordon, som närmar sig korsningen, tvingas sakta in och därmed väsentligt minska risken för trafikolyckor, i synnerhet om det också anläggs en gång- och cykelövergång i direkt anslutning till rondellen/vägkorsningen! Som korsningen är utformad idag råder ofta osäkerhet om vem som har företräde och farliga situationer uppstår. De åretruntboende trafikerar oftast sträckan Norra Kustvägen (väg 1451) och Brunnbyvägen (väg 1444) mot Nyhamnsläge och Höganäs, medan sommartrafiken mer frekvent vänder västerut mot Mölle. Trafiken på Brunnbyvägen (väg 1444) från
Nyhamnsläge in i Brunnby går oftast vidare mot Jonstorp, varför korsningen i Brunnby, med företräde för trafiken på Bränneslyckevägen (väg 1451), utgör ett onaturligt riskmoment, med en skarp vinkel till vänster. Därför skulle en rondell på platsen påtagligt höja trafiksäkerheten och samtidigt minska risken för framtida olyckor.

För Arilds Byalag
Lisa Lundgren Båtelsson, ordförande, 0723 133345, ordf_arildsbyalag@arild.se
Clas Hellstrand, kassör, 0708-82 13 08