Årsmöte i Segelsällskapet Sjöhästen 2024

Kallelse Årsmöte i Segelsällskapet Sjöhästen den 26juni 2024, klockan 18.00 i Ruffen, Arilds hamn.


Föredragningslista


1. Fråga om mötets behöriga utlysande


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 


3. Val av två justeringsmän 


4. Styrelsens verksamhetsberättelse 


5. Revisorns berättelse 


6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Val av Segelsällskapet Sjöhästens styrelse och revisor för en tid av ett år av:
Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
Vid behov val av Ledamöter (3)
Vid behov val av Suppleanter till styrelsen (2)
Vid behov val av Revisor 
Vid behov val av Valberedning 


9. lnkomna förslag