Hamnordning

Arilds Hamnförening

Hamnordning

Tillämpningsområde

1. Denna Hamnordning tillämpas vid hamnen i Arild inkluderande hamnområde med inseglingsränna, vågbrytare, kajer, bryggor och släpställen.

2. Båtägare eller befälhavare är skyldig att åtlyda de föreskrifter och anvisningar beträffande förhalning, förtöjning, ankring och förflyttning, som med hänsyn till trafiken och ordningen i hamnen meddelas av Hamnkapten eller medlem i Hamnföreningens styrelse.

Båtplatser

1. Hamnföreningens styrelse äger rätt att omdisponera båtplatser baserat på symmetri i båtstorlek eller annan saklig grund samt att fritt förfoga över uthyrd plats under tid, som båtägaren inte utnyttjar denna.

2. Senast den 31 maj måste anmälan om sjösättning som planeras efter den 15 juni göras till Hamnkapten via e-mail. sjösättning till och med den 15 juni kan äga rum när som helst utan föranmälan. Båtplats som inte tagits i anspråk den 15 juni kan Hamnkapten hyra ut fram till anmält sjösättnings datum. Sker inte sjösättning då eller om något sjösättningsdatum inte överenskommits med Hamnkapten kan båtplatsinnehavaren mista nyttjanderätten under den säsongen.

3. Båtplatsinnehavaren skall äga minst 50 % av båten och kopia på kvitterat köpebrev kan begäras av Hamnstyrelsen. Båtplatsinnehavare är ansvarig för platsens skötsel och betalningsansvarig för skador på hamn eller andra båtar orsakade av bristfällig förtöjning eller tillsyn. Platsinnehavaren skall ha giltig försäkring för sin båt och är skyldig att på anmodan uppvisa försäkringshandlingar för Hamnkapten.

4. Förtöjning, utom tillfällig sådan vid utrustningskajer och dylikt, får endast ske på hyrd plats eller på tilläggs- och förtöjningsplats, som anvisats av Hamnkapten. Denne äger rätt att på båtägarens bekostnad och ansvar omedelbart flytta felaktigt förtöjd båt.

5. Båtplatsavtalet gäller endast för i avtalet angiven båt. Om båtägaren avser att byta båt eller båtplats, skall detta i god tid anmälas skriftligt till Hamnförenings styrelse, som avgör om gällande hyresavtal kan ersättas med ett nytt.

6. Om båtplatsinnehavare inte senast den 31 maj anmält nytt sjösättningsdatum och inte nyttjat anvisad plats med i avtalet angiven båt under två på varandra följande säsonger (1 april–31 oktober), kan hamnstyrelsen besluta att platsen erbjudes till nästa medlem i turordningen.

7. För båtplatser med egna akterförtöjningar:

Förtöjning av båt skall göras med ändamålsenligt förtöjningsgods. Varje båt skall vara försedd med erforderligt antal fendrar för undvikande av skador på andra båtar. Båtens bredd inklusive fendrar får ej överstiga båtplatsens bredd. Förtöjning skall vara försedd med tillräckligt tung förankring och utläggas så, att intrång eller hinder ej uppkommer för intilliggande båtar eller förbipasserande båttrafik. Hamnkapten kontrollerar kontinuerligt båtars förtöjning och eventuella anmärkningar från honom måste åtgärdas omedelbart.

För båtplatser med akterförtöjningar i av Hamnföreningen utlagda kättingar–Y-bommar:

Förtöjning av båt skall göras med ändamålsenligt förtöjningsgods. Varje båt skall vara försedd med erforderligt antal fendrar för undvikande av skador påandra båtar. Båtens bredd inklusive fendrar får ej överstiga båtplatsens bredd.Förtöjning får inte ske i egen förankring utan endast i av Hamnföreningen utlagdförtöjningsutrustning. Hamnkapten kontrollerar kontinuerligt båtars förtöjning och eventuella anmärkningar från honom måste åtgärdas omedelbart.

8. Akterförtöjningar skall som regel tas upp i samband med vinterupptagning av båt. Kvarliggande förtöjningar kan komma att röjas i samband med städning av hamnbotten. Upptagning/iläggning av Hamnföreningens tillhandahållna bojar ombesörjs av Hamnkapten.

9. Uppsägning av hamnplats skall göras senast den 10 oktober. Oberoende av när uppsägning görs, återbetalas inte erlagd hamnplatsavgift för innevarande år.

 • Tillfälliga platser

Båtplatser som inte tagits i anspråk före den 15 juni står till Hamnkaptenens förfogande och kan i enlighet med ”Båtplatser punkt 2” ovan hyras ut som tillfälliga platser till köande medlem. Tilldelningen sker genom hamnkaptenens försorg med hänsyn till datum det aktuella året som ansökan inkommit per e-mail till Hamnkapten med uppgift om sjösättningsdatum samt båtens typ, bredd, längd och djup.

 • Gästplatser
 1. En Gästbåt är en båt där besättningen bor ombord. Gästplats tilldelas av Hamnkapteni mån av platstillgång.
 2. En Gästande båt är en båt vars besättning bor i land. Hamnkapten kan beviljaen sådan båtgästplats, om särskilda skäl föreligger.
 3. Av föreningen fastställda avgifter uttas.
 4. Gästplats får inte hyras under längre tid än en vecka per besökstillfälle.
 5. En Gästbåt eller en Gästande båt får endast fastlåsas vid kaj eller hamnplan om nyckel lämnas till Hamnkaptenen. Lossning och lastning av gods med mera.
 • Lossning och lastning av gods med mera
 1. Lossning, lastning och uppläggning av gods, däri även inräknat fisk, fisklådor, fiskeredskap, barlaster och spillolja, får endast äga rum på av Hamnkapten anvisad plats.
 2. Avfall eller spill av gods, emballage och dylikt, som härrör från hantering av gods inom hamnområdet skall omgående bortskaffas av varumottagaren.
 • Åtgärder vid skador på hamnanordningar med mera
 1. Föreligger, på grund av bristande underhåll, risk för att fartyg eller båt skall sjunka, äger hamnstyrelsen på båtägarens bekostnad bortskaffa densamma.
 2. Har fartyg eller båt sjunkit i hamnen, är båtägaren skyldig att omedelbart bärga båten. Underlåter han detta, äger Hamnkaptenen rätt att på båtägarens bekostnad bärga båten.
 3. Har kaj, brygga eller annan hamnen tillhörig egendom, skadats åligger det den, som medverkat till skadans uppkomst, att snarast göra anmälan till Hamnkapten och ersätta uppkommen skada.
 • Elanvändning
 1. Alla medlemmar i Arilds Hamnförening har fri tillgång till el för sin båt och dess utrustning i normal omfattning, till exempel för att använda handverktyg, ladda batterier, driva länspump och dylikt. Eluttagen får dock inte utnyttjas för uppvärmning utan särskild överenskommelse med Hamnkaptenen.
 2. Båtägaren ansvarar för att all utrustning och alla båtar som ansluts till eluttagen uppfyller gällande elsäkerhetskrav för utomhusbruk. Kablar som inte används kan tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur.
 3. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för. Hamnkapten har rätt att koppla från elanslutningar vid risk för olycka eller överbelastning av elanläggning. Skador på hamnens egendom, förorsakade av båtägare/nyttjare, kan medföra ersättningsskyldighet.
 • Sjösättning samt uppläggning av båt inom hamnområdet
 1. Båtägaren svarar för sjösättning, upptagning och uppläggning av sin båt.
 2. Båtuppläggning får endast ske på av Hamnkapten anvisad plats. Denna skall om möjligt vara densamma som föregående år. Uppläggs båt på annan än anvisad plats, har Hamnkaptenen rätt att låta flytta båten, även om den är fastlåst, på båtägarens bekostnad och ansvar.
 3. Båten skall vara märkt så att hamnkapten kan kontakta båtägaren vid behov.
 4. Uppallningsmaterial, bockar, vaggor, trailers med mera skall märkas med båtägarens namn och får endast ställas på anvisad plats. Hamnkaptenen har rätt att transportera bort annat gods på båtägarens bekostnad.
 5. Tilldelad plats för vinterupplagd båt får endast nyttjas under perioden 1 september till 1 juni, om inte annat överenskommits med Hamnkapten.
 6. Hamnkapten äger rätt, att vid behov flytta båtar inom hamnområdet, även om båtägaren inte har kunnat kontaktas.

Övriga ordningsföreskrifter, miljökrav med mera.

 1. Båt får inte framföras med högre hastighet än 3 knop i hamnbassängen. Avfall, av vad slag det vara må, sten eller andra föremålfår ej kastas i hamnen.
 2. Badning i hamnen är förenat med livsfara och följaktligen inte tillåtet. I hamnen får båtens toalett endast användas om avloppet stannar ombord.
 3. Det är vidare båtägarens ansvar att avspolning endast sker på därför avsett område och att allt skrap- och slipavfall vid vår- och vinterrustningen av båtar omhändertas och destrueras. Av Höganäs Kommun övriga fastställda miljökrav skall efterlevas.

Brott mot föreskrifter i hamnordning

Bryter båtägare mot ovan nämnda föreskrifter eller underlåter att efterkomma Hamnkaptenens meddelade anvisningar, äger Hamnföreningen rätt att med omedelbar verkan häva båtplatsavtalet utan återbetalning av erlagda avgifter. I övrigt gäller sunt förnuft och ett gott sjömanskap båtägare emellan.

Arild den 29 juni 2019 för Arilds Hamnförening,

Bilaga till Hamnordning 2019

Regler för Kölistor:

En köplats kan efter styrelsebeslut gå i arv till annan familjemedlem som är fast- eller sommarboende i Arild med omnejd. Kölistorna prioriteras enligt följande:

Byteslista:
För Båtplatsinnehavare som önskar byta båtplats. Prioriteras efter datum då skriftlig anmälan gjorts.

Fritidsbåtlista:
Anmälan skall göras på särskild blankett. Prioriteras efter datum då anmälningsavgiften bokförts på Hamnföreningens konto.

Båtplats för yrkesfiskare:
Hanteras i varje enskilt fall och tilldelas i mån av plats. För all platstilldelning gäller att medlem skall inom 7 dagar efter mottaget erbjudande meddela Hamnstyrelsen om erbjudandet accepteras. Därefter går erbjudandet till nästa platssökande.

Avgifter och taxor under 2019

Reviderad 2019-06-29

Gästbåt och Gästande båtar:
– Båtar max 35 fot: 150:-/dygn
– Fiskebåt (yrkesfiskare) är välkommen under perioden 1september–31maj: 250:-/vecka.
I taxan ingår: El- (max 600W) och vattenförsörjning, dusch och toalett.

Slipavgift:
– Köande medlem: Gratis
– Centerbordsjollar vars ägare är medlemmar i S.S. Sjöhästen: Gratis
– Privatägda Kajaker och Kanoter: Gratis
– Gästande båtar: 100:-/dag alternativt 500:-/år
– Kanot-, Dyk-, Sportfiske- eller liknande -företag: 250:-/dag alternativt 1 000:-/år

Tillfälliga hamnplatser:
– juni–augusti: 250:-/vecka
– Övrig tid: 150:-/månad

Uppläggning på Hamnplan:

Centerbordsjollar
– vars ägare är medlemmar i Hamnföreningen och i S.S. Sjöhästen: Gratis

Övriga båtar
– Sommarsäsong (juni–augusti), slipavgift ingår: 1 000:-/säsong
– Vintersäsong: 600:-/säsong

Kommersiellt utnyttjande av hamnen:
Frekvent: Förhandlas

Avgifter

– Medlemsavgift: 250:-/år
– Anmälningsavgift till kölistan för fritidsbåtar: 1 000:-

Förtöjningsråd Y-bommar

Eftersom bryggorna i Arilds hamn är fasta och vattenståndet kan fluktuera drygt 2 m är det av största vikt att förtöja båten med sneda förtöjningar försedda med fjädrar och maximal töjningsförmåga. Högvattenläget är dessutom oftast förenat med sjögång och så kallad ”surge” i hamnen vilket ställer ännu högre krav på en korrekt förtöjning.

Varje båt är individuell och det är nödvändigt att prova sig fram för att finna den lösning som är optimal för just din båt. Det enda som emellertid är säkert är att ingenting är säkert men med sunt förnuft och att göra sitt bästa kommer man långt. De schematiska bilderna nedan kan förhoppningsvis bidra till detta.

arild.se_föreningarna_AH_Förtöjningsanvisning_ALT_1200x300px