Styrelse

SS Sjöhästen

För föreningen ska det enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Höganäs kommun. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot och suppleant är två år. Stämman väljer ordförande bland styrelsens ledamöter för ett år i taget. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Arbetet bedrivs helt på ideell basis men man lever högt på äran – är du intresserad, hör av dig till någon av oss i styrelsen!

Alfonso del Corral

Ordförande

0769-42 23 96


Håkan Orrling

Vice ordförande

0708-63 52 77


Cecilia Sjödin

Sekreterare

0702-46 94 10


Klara Grönhagen

Kassör

0709-22 39 60


 

Per Anders Malmgen

Ordinarie ledamot

0760-16 95 59


Björn Fernström

Revisor