Stadgar

Arilds Vägförening

för samfällighetsföreningen Arilds Vägförening

bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (i det följande ”samfällighetslagen”) genom förrättningsbeslut 2002-09-30 (M002361) av Lantmäterimyndigheten i Skåne län. Stadgarna är antagna 2007-07-23, godkända vid extra stämma 2007-04-29, vid ordinarie stämma 2007-07-23 och ersätter de tidigare som antogs 2002-09-14. Samfällighetslagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

1 § Firma

Föreningens firma är Arilds Vägförening.

2 § Samfälligheten

Samfälligheten omfattar en gemensamhetsanläggning (Flundrarp GA:7) avseende vissa vägar och grönområden i Arild i Höganäs kommun i enlighet med en till förrättningsbeslutet fogad karta (kartbilaga KA).

3 § Grunderna för förvaltningen

Anläggningen skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts genom förrättningsbeslutet. Detta innefattar att ombesörja och bekosta väghållning inom det område som framgår av 2 §. Detta gäller även sådan allmän plats som förklarats vara föreningens ansvar. Föreningen får inte bedriva sådan verksamhet som är främmande för nu angivet ändamål.

4 § Medlem

Medlem i föreningen är ägare av fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfälligheten enligt 2 §.

5 § Styrelse (säte och sammansättning)

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Höganäs kommun. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

6 § Val av styrelse

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot och suppleant är två år. Stämman väljer ordförande bland styrelsens ledamöter för ett år i taget. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

7 § Styrelse (kallelse till sammanträde och föredragningslista)

Kallelse till styrelsemöte skall ske minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelsen skall, förutom tid och plats, innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och föredragningslistan. Styrelseledamot, som har förhinder, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har inte rösträtt.

8 § Styrelse (beslutförhet, jäv, protokoll och skadeståndsansvar)

Styrelsen är beslutför om kallelsen utgått i behörig ordning och minst tre ledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall sammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst fyra ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Ledamot av styrelsen får inte delta i fråga som rör avtal mellan honom eller henne och föreningen, eller avser avtal mellan föreningen och tredje man, där ledamoten bedöms ha ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

Den som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet.

En reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.

Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för denne lett sammanträdet. Justerat protokoll skall anslås på sätt som framgår av 14 § andra stycket.

Ledamöter av styrelsen, som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat föreningen, medlem eller tredje man skada, skall enligt lag solidariskt ersätta skadan.

9 § Styrelsens förvaltning

Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar;
 2. föra redovisning över samfällighetens räkenskaper;
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare;
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi; och
 5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. Föreningsmedlem som inte inbetalat uttaxerat belopp inom två månader efter den på årsstämman angivna tiden för betalning, skall uppföras på restlängd av styrelsen och kan underkastas indrivningsåtgärd. Restförd medlem skall förutom utestående belopp betala eventuella indrivningskostnader. Styrelsen skall tillse att egendom som står under dess förvaltning är betryggande försäkrad och att det för föreningens verksamhet finns en tillfredställande ansvarsförsäkring.

10 § Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämman utse två revisorer och två suppleanter. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

11 § Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj–30 april.

12 § Underhålls- och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall avsättas minst ett basbelopp.

13 § Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall hållas årligen under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att utlysa extra stämma gäller 47 § tredje stycket samfällighetslagen. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgängliga för granskning under samma tid.

14 § Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske skriftligt och senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman samt uppgift om plats där de handlingar som nämns i 13 p. sista stycket finns tillgängliga. Styrelsen skall skriftligen eller genom anslag på allmän plats i Arild eller på annat lämpligt sätt (exempelvis elektronisk hemsida) se till att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom.

15 § Motioner

Medlem kan genom skriftlig motion väcka förslag som rör föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för  medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 4

16 § Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
 8. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd jämte angivande av tid när betalning skall ske av uttaxerat belopp.
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
 10. Val av revisorer och suppleanter.
 11. Val av valberedning.
 12. Övriga frågor.
 13. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas frågor under punkterna 1, 2, 3, 5 och 13.

17 § Disposition av avkastning

I de fall stämman beslutar att fördela uppkommet överskott skall detta ske i enlighet med medlemmarnas andelstal i samfälligheten.

18 § Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § i samfällighetslagen. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömande av röstresultatet. Val skall ske med slutna valsedlar om någon begär det.

19 § Protokolljustering och tillgänglighet

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på sätt som framgår av 14 §. andra stycket.

20 § Överklagande av stämmobeslut

Om talan mot föreningsstämmobeslut gäller 53 § samfällighetslagen.

21 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Om ändring av föreningens stadgar gäller 52 § samfällighetslagen. I fråga om upplösning av föreningen gäller 61–65 § samfällighetslagen.