Stadgar

SS Sjöhästen

för Segelsällskapet Sjöhästen

Arild. Antagna vid årsmöte 2009-08-20.
Segelsällskapet Sjöhästen har till ändamål att, genom medlemmarnas goda samverkan och gemensamma arbete, ge möjlighet till utövning av segling.

1 § Medlemskap

Som medlem räknas myndig person vilken erlagt medlemsavgift. Medlem är skyldig att åta sig arbetsuppgift inom Segelsällskapet Sjöhästen. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som handlar i strid med Segelsällskapet Sjöhästens intentioner eller hederns lagar.

2 § Medlemsavgifter

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet och anslås på SS Sjöhästens underavdelning på www.arild.se. Medlemsavgiften skall vara Sjöhästen tillhanda före planerat årsmöte.

3 § Ansvar

Medlem ansvarar fullt ut för sig själv, samt i förekommande fall även för sina familjemedlemmar vid alla aktiviteter, oavsett enskilda eller gemensamma, i samband med Segelsällskapet Sjöhästen.

Medlem är skyldig att själv äga eller införskaffa nödvändig kännedom om handhavande och sjövärdighet beträffande Segelsällskapet Sjöhästens båtar, jollar och övrig utrustning. Likaså är medlem skyldig att själv göra en omdömesgill bedömning av väderlek, vindförhållanden, simkunnighet, användande av flytväst, innehav av egen försäkring eller andra omständigheter som kan tänkas påverka ett säkert nyttjande av Segelsällskapet Sjöhästens båtar, jollar och övrig utrustning.

Segelsällskapet Sjöhästen eller dess styrelse kan inte i något avseende hållas ansvarig för händelse i samband med aktivitet eller nyttjande av båtar, jollar eller övrig utrustning. Segelsällskapet Sjöhästen eller dess styrelse kan inte heller i något avseende hållas ansvarig vid förvaring, uppläggning, sjösättning eller förflyttning av utrustning, ej heller för händelser som direkt eller indirekt kan sättas i samband med Segelsällskapet Sjöhästen.

4 § Person som inte är medlem

Person som inte är medlem, enskilt eller via familjemedlemskap, får inte nyttja Segelsällskapet Sjöhästens båtar, jollar eller övrig utrustning. Medlem äger dock möjlighet att vid enstaka tillfällen medtaga gäst, samt ikläder sig då det fulla ansvaret för gästen enligt §3.

5 § Deltagande i tävlingar

Medlem får endast med styrelsens godkännande representera Segelsällskapet Sjöhästen i tävling eller uppvisning.

6 § Styrelsen

Segelsällskapet Sjöhästens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter jämte, vid behov, två suppleanter.

Ordförande                         tillika Segelsällskapet Sjöhästens representant
Vice ordförande                 träder vid tillfälle i ordförandes ställe
Sekreterare                         protokoll, skrivelser, verksamhetsberättelse
Kassör                                medlemsavgifter, kassabok, medlemsmatrikel
Ordinarie ledamot              information och medlemsregister
Ordinarie ledamot              förnyelse av materiel
Ordinarie ledamot

Två suppleanter kan väljas vid behov och är ej obligatoriskt.

Ledamöter jämte suppleanter utses vid årsmöte.

Styrelsen skall verka för Segelsällskapet Sjöhästens utveckling i enlighet med vad som beslutas vid årsmöte. Segelsällskapet Sjöhästens firma tecknas av ordförande samt kassör, var för sig. Befogenheter utarbetas av styrelsen.

7 § Möten

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst 3 ledamöter närvarar. Beslut fattas med acklamation eller votering. Ordförande har utslagsrätt vid lika röstetal.

8 §

Ordinarie årsmöte hålls under på skledigheten eller vid annat lämpligt tillfälle efter avslutat räkenskapsår. Extra årsmöte kan också hållas vid annan tidpunkt. Kallelse till årsmöte skall ske senast sju dagar före mötet. Kallelse kan ske via e-post och/eller notis på www.arild.se

9 §

Rösträtt vid årsmöte tillkommer medlem som erlagt avgift. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.

10 §

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

11 §
Vid ordinarie årsmöte föredras följande ärenden:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av Segelsällskapet Sjöhästens styrelse och revisor för en tid av ett år
  Val av:
  – Ordförande
  – Vice ordförande
  – Sekreterare
  – Kassör
  – 3 Ledamöter
  – 2 suppleanter till styrelsen, vid behov
  – Val av revisor
  8. Val av valberedning
  Valberedningen ska i god tid innan nästkommande årsmöte till medlemmarna presentera ett förslag till styrelseledamöter.
  9. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet (förslag om stadgeändring eller om upplösning av segelsällskapet minst 30 dagar före mötet).

12 § Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med nästkommande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari–31 december. Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och inventarieförteckning skickas via e-post till revisorerna senast sju dagar före ordinarie årsmöte.

13 §

Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och räkenskaperna under räkenskapsåret samt överlämnar revisionsberättelsen till styrelsen senast 2 dagar innan årsmötet.

14 § Stadgefrågor

Förslag om förändring av dessa stadgar eller om upplösning av Segelsällskapet Sjöhästen får endast tas upp till avgörande på ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Om särskilda skäl föreligger kan också förslag till ändring av stadgar eller upplösning ske vid extra årsmöte.

15 §

Beslut om upplösning av Segelsällskapet Sjöhästen skall innehålla föreskrift om användning av Segelsällskapet Sjöhästens tillgångar för bestämt sjösportfrämjande ändamål med anknytning till Arilds hamn. Styrelsens protokoll och årsmötets protokoll i ärendet skall upprättas åtföljt av revisionsberättelse jämte balansräkning och vinst- och förlusträkning.

16 §

Medlem skall på eget initiativ ta del av innehållet i, och innebörden av dessa stadgar.