Stadgar

Arilds Byalag

för Arilds Byalag

Arild. Antagna vid årsmöte 1972-10-21.

1 § Ändamål

Arilds Byalag är en ideell förening vars ändamål är att tillvarata och främja byns och dess befolknings intressen.

2 § Medlemskap

Till medlem i föreningen kan antagas varje vid allmänna val röstberättigad person, som är villig att verka för föreningens intressen.

3 § Avgifter

Årsavgiften bestäms av årsmötet och erläggs på sätt som styrelsen beslutar. Medlem 8som ej erlagt årsavgift eller genom sitt handlande skadar föreningens intressen må uteslutas ur föreningen.

4 § Styrelse

Föreningen verkar genom styrelsen som skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter, varav ordföranden och högst fem av de ordinarie ledamöterna samt högst en av suppleanterna skall vara fast bosatt i Arild. Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år och övriga ledamöter och suppleanter för två år. Hälften av ordinarie ledamöter och en suppleant avgår första gången efter ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

5 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelseledamöter så yrkar, dock minst en gång per kvartal. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning med lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

6 §

Föreningens styrelse är skyldig att föra räkenskaper över sin verksamhet. Räkenskaperna förs och avslutas per kalenderår och skall överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmöte.

7 § Revisorer

Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer som tillsammans med en suppleant utses av föreningen vid årsmötet.

8 § Årsmöte

Föreningen håller ordinarie årsmöte före april månads utgång. Styrelsen utfärdar kallelse till möten genom anslag eller annons minst sex dagar i förväg.

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
 2. Fastställande av att mötet blivit utlyst enligt stadgarna
 3. Styrelsens årsberättelse
 4. Revisorernas berättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Val av ordförande
 7. Val av två ordinarie styrelseledamöter
 8. Val av en styrelsesuppleant
 9. Val av två revisorer och en suppleant
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Skriftliga eller muntliga framställningar som ingetts till styrelsen senast tre dagar i förväg av enskilda medlemmar
 12. Eventuella förslag från styrelsen.

9 § Röstning

Vid föreningens sammanträden äger varje närvarande medlem en röst. Alla frågor avgörs genom öppen omröstning om sluten omröstning ej begärs. Vid lika röstetal äger fungerande ordföranden ut slagsröst utom vid personval, då lotten fäller utslag. Stadgeändring

10 §

Ändring av dessa stadgar kan beslutas endast vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte och då ärendet särskilt angetts på kallelsen, samt om minst 2/3 av de närvarande är ense om beslutet. Föreningens upplösning

11 §

Föreningen kan inte upplösas förrän så beslutats vid två på varandra följande sammanträden, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För att beslutet skall vara giltigt fordras att minst halva antalet medlemmar är personligen närvarande vid vardera mötet och att minst 2/3 av de närvarande är ense om beslutet.