Hamnordning

Arilds Hamnförening

Bakgrund

Arilds hamn ägs och underhålls av Höganäs Kommun och förvaltas genom ett arrendeavtal av Arilds Hamnförening som arbetar ideellt. Hamnen sköts enligt de beslut som fattas på föreningens årsstämma och av styrelsen upprättade instruktioner.

Av Arilds Hamnförening utsedd hamnkapten svarar för att hamnordningen följs och har även rätt att vidta lämpliga åtgärder om så icke sker.

Tillämpningsområden

Hamnordningen gäller för hamnen i Arild inkluderande hamnområde för uppställning av båtar, sjöbodar, inseglingsränna, vågbrytare, kajer, bryggor mm.

Båtägare eller befälhavare är skyldig att åtlyda de föreskrifter och anvisningar beträffande förhalning, förtöjning, ankring och förflyttning, som med hänsyn till trafiken och ordningen i hamnen meddelas av hamnkapten eller medlem i hamnföreningens styrelse.

Avgifter

Avgifter i Arilds hamn fastställs vid årsmöte i Arilds hamnförening. Kontakter ▪ Kontakt med Arilds hamnförening sker enklast via e-post till arildshamnkapten@arild.se. Adressändring, båtbyte eller andra förhållande angående båtplatsen ska anmälas via ovan e-post eller genom brev till Arilds hamnförening, Stora vägen 1, 263 73 Arild.

Hamnkaptenen nås via ovan e-post.

Föreningens hemsida www.arild.se uppdateras regelbundet med aktuell information.

Båtplatser

Hamnföreningens styrelse äger rätt att omdisponera båtplatser baserat på symmetri i båtstorlek eller annan saklig grund samt att fritt förfoga över uthyrd plats under tid som båtägaren inte utnyttjar denna.

Senast den 15 maj måste anmälan om sjösättning som planeras efter den 1 juni göras till hamnkapten via e-post. Sjösättning t.o.m. den 1 juni kan äga rum när som helst utan föranmälan. Båtplats som inte tagits i anspråk den 1 juni kan hamnkapten hyra ut fram till anmält sjösättnings datum. Sker inte sjösättning då eller om något sjösättningsdatum inte överenskommits med hamnkapten kan båtplatsinnehavaren mista nyttjanderätten under aktuell säsong.

Om båtplatsinnehavare inte senast den 15 maj anmält nytt sjösättningsdatum och inte nyttjat anvisad plats med i upplåtelsen angiven båt under två på varandra följande säsonger (1 april-31 oktober), kan hamnstyrelsen besluta att båtplatsen permanent erbjudes till nästa medlem på föreningens kölista enligt principer i turordningen.

Båtplatsinnehavaren ska äga minst 50 % av aktuell båt, vilket ska kunna styrkas genom kopia av försäkringsavtal, samägandeavtal eller dyl. Båtplatsinnehavare är ansvarig för platsens skötsel och betalningsansvarig för skador på hamn eller andra båtar orsakade av bristfällig förtöjning eller tillsyn. Platsinnehavaren ska ha båten så försäkrad att försäkringen bland annat täcker skador för tredje man. Försäkringen ska även gälla vintertid för båtar upplagda inom hamnområdet.

Förtöjning av båt ska göras med ändamålsenligt förtöjningsgods. Varje båt ska vara försedd med erforderligt antal fendrar för undvikande av skador på andra båtar. Båtens bredd inklusive fendrar får ej överstiga båtplatsens bredd.

För båtplatser med akterförtöjningar i av hamnföreningen utlagda kättingar eller Y-bommar gäller speciellt; Förtöjning får inte ske i egen förankring utan endast i av hamnföreningen utlagd förtöjningsutrustning. Hamnkapten kontrollerar kontinuerligt båtars förtöjning och eventuella anmärkningar från honom måste åtgärdas omedelbart.

Båtägare ska hålla båt i sjödugligt skick. Föreligger risk för att båt på grund av bristande skötsel eller liknande ska sjunka äger Arilds hamnförening rätt att på båtägarens bekostnad vidta erforderliga åtgärder eller landsätta båten.

All egen förtöjningsutrustning ska tas upp i samband med vinterupptagning av båt. Kvarliggande förtöjningsgods kan komma att röjas i samband med städning av hamnen.

Förtöjning, utom tillfällig sådan vid utrustningskajer o dylikt, får endast ske på upplåten båtplats eller på tilläggs- och förtöjningsplats, som anvisats av hamnkapten. Hamnkaptenen har rätt att på båtägarens bekostnad och ansvar omedelbart flytta felaktigt förtöjd båt.

Tillfälliga båtplatser

Det är för medlem i hamnföreningen möjligt att söka tillfällig båtplats under månaderna juni till oktober. ▪ Tillfällig båtplats tilldelas efter tillgång av lediga båtplatser av passande storlek ▪ Ansökan med tidpunkt för planerad utnyttjandetid, båttyp, båtbredd och längd skickas senast den 15 maj till mailadress arildshamnkapten@arild.se och utdelas efter plats i ordinarie båtplatskö.

Om man tilldelas tillfällig plats faktureras en engångsavgift oberoende av hur länge platsen kan erbjudas. Se vidare aktuell prislista.

Den tillfälliga båtplatsinnehavaren måste angiva sjösättningsdatum och upptagningsdatum. Detta är viktigt då näste man på tur då kan utnyttja hamnplatsen.

Underlåtenhet att följa dessa regler kan försvåra tilldelning under följande år.

Gästplatser

Ordinarie gästbåtsplatser är försedda med röd/grön skylt för att markera när platsen är upptagen eller ledig.

Gästplats tilldelas av hamnkapten i mån av platstillgång.

Gästande båt – är en båt vars besättning bor ombord. Avsteg från detta krav kan göras om särskilda fall föreligger och att kontaktuppgifter lämnas till hamnkapten.

Gästande båt som ämnar övernatta betalar hamnavgift. Som gäst har man rätt att utnyttja hamnens faciliteter.

Hamnservice

Lossning, lastning och uppläggning av gods, däri även inräknat fisk, fisklådor, fiskeredskap, barlaster, master och liknande får endast ske på av hamnkapten anvisad plats.

Avfall eller spill av gods, emballage och dylikt, som härrör från hantering av gods inom hamnområdet ska omgående bortskaffas av varumottagaren.

Restavfall och sopor från båtar och annan verksamhet i hamnen får läggas i hamnföreningens sopkärl. Avfallet ska sorteras och läggas i tillämpligt kärl.

Tömningsanläggning för toalett- eller avloppsvatten från fritidsbåt finns inte idag för Arilds hamn.  Spillolja och övriga oljerester hälls i avsett kärl. För annat miljöfarligt avfall som oljefilter, elektronikskrot, batterier, färgrester/slipdamm mm hänvisas till Höganäs kommuns återvinningscentral.

Endast godkända bottenfärger får användas. Vid målning, spolning och slipning av båtar ska extrem försiktighet beaktas. Personsäkerhet och miljöhänsyn måste alltid iakttas. Båtägare ansvarar själva och ska i möjligaste mån ombesörja sanering och rengöring av farligt material som kan riskera att mark eller vatten kontamineras. Höganäs kommuns fastställda miljökrav ska alltid efterlevas.

Alla medlemmar i Arilds hamnförening har fri tillgång till el för sin båt och dess utrustning i normal omfattning, t.ex. användning av handverktyg, ladda batterier, driva länspump o dyl. Eluttagen får dock inte utnyttjas för uppvärmning utan särskild överenskommelse med hamnkapten. Båtägaren ansvarar för att all utrustning och alla båtar som ansluts till eluttagen uppfyller gällande elsäkerhetskrav för utomhusbruk och anslutning till fast nätanläggning. Kablar som inte används kan tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för. Hamnkapten har rätt att koppla från elanslutningar vid risk för olycka eller överbelastning av elanläggning.

Vattenuttag får nyttjas för vattenpåfyllning och tvätt av båtar. Under vintertid är vattenuttagen stängda.

Extra försiktighet gäller vid sjösättning och upptagning via slipen. Inga utomstående bör vistas i närheten då farliga situationer kan uppstå. Användning av ankarspel får endast användas av medlemmar i Arilds hamnförening.

Sjösättning samt uppläggning av båt inom hamnområdet

Båtägaren svarar för sjösättning, upptagning och uppläggning av sin båt.

Båtuppläggning får endast ske på av hamnkapten anvisad plats. Denna ska om möjligt vara densamma som föregående år. Uppläggs båt på annan än anvisad plats, har hamnkapten rätt att låta flytta båten på båtägarens bekostnad och ansvar även om den är fastlåst.

Båt ska vara märkt så att hamnkapten kan kontakta båtägaren vid behov.

Uppallningsmaterial, bockar, vaggor trailers m.m. ska märkas med båtägarens namn och bortforslas från hamnområdet samma dag som båten sjösätts. Hamnkapten har rätt att transportera bort annat gods på båtägarens bekostnad.

Tilldelad plats för vinter upplagd båt får endast nyttjas under perioden 1 september till 1 juni, om inte annat överenskommits med hamnkapten.

Hamnkapten äger rätt, att vid behov flytta båtar inom hamnområdet, även om båtägaren inte har kunnat kontaktas.

Vid önskemål om sommaruppläggning (juni – september) av båt inom hamnområdet ska hamnkaptenen kontaktas för godkännande.

Lokaler och faciliteter

Toalett för allmänheten finns samt dusch för betalande båtgäster. Kod till dusch erhålls från hamnkapten. Den allmänna toaletten är öppen hela året, duschen är dock öppen endast mellan 1 maj till 15 september.

Åtgärder vid skador på hamnanordning mm

Föreligger, på grund av bristande underhåll, risk för att fartyg eller båt ska sjunka, äger hamnstyrelsen rätt att på båtägarens bekostnad bortskaffa densamma.

Har fartyg eller båt sjunkit i hamnen åvilar det båtägarens att omedelbart bärga båten. Underlåtes detta äger hamnkaptenen rätt att på båtägarens bekostnad och risk vidta motsvarande åtgärder

Har kaj, brygga eller annan tillhörig av hamnens egendom skadats, åligger det den som medverkat till skadans uppkomst att snarast göra anmälan till hamnkapten och ersätta uppkommen skada.

Ansvar och säkerhet

Extra försiktighet gäller vid sjösättning och upptagning via slipen.

Barn under 8 år rekommenderas bära påtagen flytväst på pirarmar, kajer och bryggor.

Som förälder eller i vuxet sällskap är du alltid ansvarig för dina barns säkerhet inom hamnområdet.

Placering av räddningsutrustning, räddningsstegar, första hjälpen, hjärtstarter och brandsläckare framgår av hamnens översiktskarta.

Övriga ordningsföreskrifter

Båt eller annat flytetyg får inte framföras med högre hastighet än 3 knop i hamnbassängen.

Avfall, av vad slag det vara må, sten eller andra föremål får ej kastas i hamnen.

Badning eller dykning från pirarmar i hamnen är förenat med livsfara och följaktligen inte tillåtet annat än på särskild skyltad plats.

I hamnen får båtens toalett endast användas om avloppet stannar ombord.

All transport med motorfordon inom hamnområdet ska ske med största försiktighet. Hamnområdet får ej användas för uppställning av släpkärror eller trailers annat än om tillstånd givits av hamnkaptenen och i så fall under en begränsad tid.

Cykelåkning är förbjuden inom hamnområdet, bryggor, pirar och kajer.

Fiske med spö får ej förekomma i hamnen eller inseglingsränna. Fiske får ske på utsidan av den stora pirarmen så länge detta inte stör eller påverkar båttrafiken.

Hävning

Båtägare är skyldig att känna till och följa Arilds hamnföreningens stadgar och gällande hamnordning. Bryter båtägare mot ovan nämnda föreskrifter eller underlåter att efterkomma hamnkaptenens meddelade anvisningar, äger hamnföreningen rätt att med omedelbar verkan häva båtplatsavtalet utan återbetalning av erlagda avgifter.

I övrigt gäller sunt förnuft och ett gott sjömanskap i Arilds hamn.

Styrelsen för Arilds hamnförening

Förtöjningsråd Y-bommar

Eftersom bryggorna i Arilds hamn är fasta och vattenståndet kan fluktuera drygt 2 m är det av största vikt att förtöja båten med sneda förtöjningar försedda med fjädrar och maximal töjningsförmåga. Högvattenläget är dessutom oftast förenat med sjögång och så kallad ”surge” i hamnen vilket ställer ännu högre krav på en korrekt förtöjning.

Varje båt är individuell och det är nödvändigt att prova sig fram för att finna den lösning som är optimal för just din båt. Det enda som emellertid är säkert är att ingenting är säkert men med sunt förnuft och att göra sitt bästa kommer man långt. De schematiska bilderna nedan kan förhoppningsvis bidra till detta.

arild.se_föreningarna_AH_Förtöjningsanvisning_ALT_1200x300px