Stadgar

Arilds Hamnförening

för Arilds Hamnförening

Arild. Antagna vid årsmöte Augusti 2020.

§ 1                 Föreningen

Föreningens namn skall vara ARILDS HAMNFÖRENING

Föreningen skall arbeta ideellt.

§ 2                 Ändamål

Arilds hamnförening ska verka för bevarande och upprustande av Arilds hamn i syfte att bibehålla hamnens funktion som attraktiv hamn för fritidsverksamhet med inslag av yrkesfiske. Verksamheten skall inte generera vinst.

Föreningen skall också:

 • Bevara och värna om hamnens marina och kulturella miljö.
 • Hålla hamn och hamnområde tillgängliga för allmänheten och i skick för allas trevnad och rekreation.
 • Främja medlemmarnas intressen vad gäller hamnverksamheten i vilken medlemmarna deltager med eget arbete.
 • Upplåta båtplatser för fritids och fiskebåtar.
 • Verka för att god ordning upprätthålles i hamn och hamnområde.
 • Verka för säkerheten i hamn och hamnområde.
 • Förbättra hamnens tekniska status inom föreningens ekonomiska ramar.
 • Verka för en utveckling av hamnen, som leder till ett minskat långsiktigt underhåll, samt främja segling, fiske och båtsport.
 • Medverka i ungdomars utbildning i segling, sjömanskap och fiske.
 • Vidmakthålla ”Avtal om anläggningsarrende” med jordägaren Höganäs kommun och tillse att hamnen och angränsande områden sköts enligt detta avtal.
 • Samverka med Arilds byalag och Arilds vägförening för skötsel av gemensamma eller angränsande områden.

§ 3                 Föreningens säte

Föreningen skall ha sitt säte i Arild.

§ 4                 Medlemskap

Till medlem antages den, som vill verka för föreningens ändamål. Tillgång till båtplats eller anmäld i båtplatskön innebär obligatorisk skyldighet att vara medlem.

§ 5                 Avgifter

Vid ordinarie årsmöte fastställda avgifter förfaller till betalning senast 30 dagar efter utfärdad faktura. Om avgiften inte erlagts inom föreskriven tid kan styrelsen besluta att rätten till båtplats är förverkad.

§ 6                 Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot stadgarna, som inte betalar sina avgifter, inte följer i vederbörlig ordning fattade beslut eller eljest skadar eller motarbetar föreningen kan uteslutas. Uteslutning av medlem får ej beslutas förrän medlemmen haft tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 7                 Båtplatser

Styrelsen erbjuder medlemmar båtplats i mån av tillgång och på objektiva grunder. Båtplats får inte av båtplatsinnehavaren överlåtas eller hyras ut i andra hand. Båtplats kan efter styrelsebeslut gå i arv till annan familjemedlem som aktivt nyttjat båten och som är fast- eller sommarboende i Arild med omnejd. Detaljerade regler för båt- och köplatser behandlas vidare i Arilds Hamnförenings Hamnordning.

§ 8                 Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall bestå förutom av ordförande av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att halva antalet väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och övriga väljs vid udda årtal. Första gången val äger rum skall dock halva antalet ledamöter väljas för en tid av ett år.

Ordförande väljs direkt av årsmötet för en tid av ett år.

Styrelsen skall inom sig vid konstituerande sammanträde fördela styrelsens olika funktioner.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9                 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning utses en revisor och revisorssuppleant vid ordinarie årsmöte för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte.

§ 10               Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden för kalenderår.

§ 11               Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelseordföranden ensam eller kassören jämte annan styrelseledamot i förening.

§ 12               Årsmöte

Årsmötet är föreningens beslutande organ.

Ordinarie årsmöte skall hållas i samband med Påskhelgen varje år och förläggas till lördag, söndag eller helgdag.

Kallelse med föredragningslista och verksamhetsberättelse skall anslås på lämplig plats i Arild och på föreningens hemsida senast två veckor före årsmötet.

Endast medlem som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter äger en röst.

Röstning får ske genom fullmakt, dock endast för en person.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden för årsmötet utslagsröst. Val skall äga rum genom sluten omröstning om så begärs.

Vid årsmötet skall följande förekomma:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
 4. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens berättelse om det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse om det senaste verksamhetsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 10. Val av styrelseordförande
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning (två ledamöter)
 14. Firmateckning
 15. Förslag till kommande års budget
 16. Fastställande av medlemsavgifter och båtplatsavgifter
 17. Beslut om arvoden till styrelse och revisor
 18. Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet
 19. Behandling av ärenden, som väckts av medlem. Anmälan av sådant ärende skall ske skriftligen till styrelsen senast 3 veckor innan ordinarie årsmöte.
 1. Övriga frågor
 2. Tidpunkt då protokollet från årsmötet skall vara anslaget på lämplig plats i Arild och på föreningens hemsida.
 3. Mötets avslutande

§ 13               Valberedning

Föreslås och tillsätts av årsmötet och arbetar helt och hållet på dess uppdrag. Valberedningens uppgift är att följa styrelsens arbete och inför nästa årsmöte ge förslag på eventuella nyval till styrelse och revisorer.
Valberedningen ska bestå av minst två medlemmar, varav en är sammankallande.
Mandatperioden för valberedningen är ett (1) år.

§ 14                Stadgeändring

Stadgeändring erfordrar för sin giltighet majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Vid det sista av dessa möten erfordras två tredjedels majoritet av de röstande. Ärendets art skall framgå av kallelsen.

§ 15                Föreningens upplösning

Frågan om föreningens upplösning eller ändring i stadgarna, som förändrar föreningens ändamål, samt för att ändra denna paragraf, fordras minst 90 % enighet av samtliga föreningens medlemmar vid två på varandra följande årsmöten. Av kallelsen till dessa årsmöten skall framgå att förslag enligt ovan föreligger.

Arild 30 augusti 2020